قـوانـين داوري تنیس

توپ در بازي

– اگر توپ خط را لمس كند، مثل اين است كه زمين را لمس كرده يعني توپ داخل است.

– اگر توپ بعد از برخورد به زمين حريف به اجزاء ثابت زمين برخورد كند، بازيكني امتياز را مي گيرد كه ضربه را زده است.

– اگر توپ اول به اجزاء ثابت زمين برخورد كند و بعد وارد زمين حريف شود،‌ بازيكني امتياز را از دست مي دهد كه ضربه را زده است.

راکت

فدراسيون بين المللي تنيس كار نظارت بر روي راكت ها را بر عهده دارد.

مشخصات راكت :

A: صفحه راكت بايد تخت باشد.

B: شبكه زه بايد به طور متناوب و به هم تافته باشد، به طوري كه تراكم در مركز كمتر از اطراف نباشد.

C: نمي توان از هر سوراخ بيشتر از يك زه رد كرد.

D: نمي توان از باطري يا منابع خورشيدي روي راكت استفاده كرد.

E: اندازه طول راكت كه شامل دسته نيز مي شود حداكثر ۶۶/۷۳ سانتي متر، عرض قاب راكت ۷۵/۳۱ سانتي متر و اندازه محدوده زه كشي شده در طول و عرض حداكثر ۳۷/۳۹ و ۳۱/۲۹ است.

تعويض راكت

– بازيكن نمي تواند در بازي حرفه اي با زه پاره بازي كند.

– اگر وسط امتياز زه پاره شود بايد بازي را ادامه دهد و بعد از امتياز راكت را عوض كند.

– در صورتي كه زه سرويس زننده پاره شود: اگر بعد از سرويس اول باشد، هم مي تواند راكت را تعويض و هم مي‌تواند بعد از تمام شدن پوئن راكت را تعويض كند، ولي سرويس اول تكرار نمي شود.

– در صورتي كه زه دريافت كننده سرويس پاره شود: اگر بعد از سرويس اول باشد، هم مي تواند راكت را عوض كند(لت اعلام مي شود و سرو اول تكرار مي شود) هم مي تواند تا پايان امتياز راكت را عوض نكند.

– اگر بعد از زدن ضربه، راكت از دست بازيكن خارج شود و در زمين خودش بيفتد، امتياز كسر يا تكرار نمي شود، يعني خطا نيست.

شمارش در بازي

دو نوع بازي وجود دارد: ۱- بازي استاندارد ۲- بازي تايبرك

۱- بازي استاندارد

در يك بازي استاندارد شمارش و امتيازها به ترتيب زير است:

امتياز صفر : ۰

امتياز اول: ۱۵

امتياز دوم: ۳۰

امتياز سوم:۴۰

امتياز چهارم: گيم

– اگر بازيكنان در امتياز ۴۰ برابر شوند، امتياز ديوس مي شود.

– خطوط دو انتهاي زمين و دو طرفت زمين به ترتيب، بيس لاين و سايد لاين ناميده مي شوند.

– منطقه بين خط سرويس، تور و خطوط كناري توسط سنتر سرويس لاين (خط مركزي سرويس) به دو نيمه تقسيم مي شود، كه زمين سرويس نام دارد.

– خط انتهايي در طرف داخل زمين توسط، سنتر مارك (علامت مركزي) به طول ۱۰ سانتيمتر(۴ اينچ) كه در امتداد فرضي سنتر سرويس لاين است به دو بخش تقسيم مي شود.

-عرض سنتر مارك و سنتر سرويس لاين ۵ سانتي متر(۲ اينچ) مي باشد.

– عرض ساير خطوط بين ۲٫۵ سانتي متر(۱ اينچ) و ۵ سانتي متر(۲ اينچ) مي باشد.

۱٫۱ اجزاي ثابت زمين

-تمام محدوده اطراف زمين شامل تماشاچيان و جايگاه شان است.

– تمام چيزهايي كه قبل از بازي در زمين بوده اند: شامل: تمام داوران يك بازي و توپ جمع كن ها، صندلي داوران و …

– در يك بازي سينگل كه از تور دوبل و سينگل استيك استفاده مي شود، منطقه بين سينگل استيك و پايه تور شامل آن نمي باشد و يكي از اجزاء ثابت زمين است.

۱٫۲ تعويض زمين ها

– وقتي مجموع گيم ها فرد شود، بازيكنان زمين خود را با هم عوض مي كنند.

– در طول تايبرك كه بعد از هر ۶ امتياز زمين عوض مي شود.

۱٫۳ جنس زمين

شامل ۳ نوع رايج تر مي باشد:

۱- خاك رس (آجر)

۲- زمين كفپوش (هارد كرت)

۳- زمين چمن

۱٫۴ توپ

– توپ داراي سطح بيروني يكنواخت، به رنگ سفيد يا زرد مي باشد و از لحاظ وزن بين ۵۶ – ۵۹٫۴ گرم مي باشد.

– فدراسيون بين المللي تنيس كار نظارت بر روي توپ ها را بر عهده دارد و در مسابقات هر توپي كه در ليست توپ هاي مورد تاييد اين فدراسيون مي باشد استفاده مي شود.

– تعداد توپ ها در بازي مي تواند(۲، ۳، ۴ يا ۶) توپ باشد.

۱٫۵ تعويض توپ

در اول بازي اعلام مي شود كه توپ در كدام گيم ها بايد عوض شود.

– هيچ وقت وسط گيم توپ عوض نمي شود.

– اول تايبرك و وسط تايبرك توپ عوض نمي شود.

– اگر توپ ها قبل ازگيم مورد نظر خراب يا گم شوند، به جاي آن يوزيال (توپ استفاده شده) جايگزين مي شود.

– اگر در وارم آپ (مرحله گرم كردن)، توپ گم يا خراب شود توپ نو جايگزين مي كنيم.

– اگر توپي در طول امتياز بشكند(پاره شود)، آن امتياز تكرار مي شود.

– اگر بازيكن امتياز بعد ديوس را بگيرد، امتيازش ادونتج مي شود و اگر امتياز بعد را نيز بگيرد، گيم را برنده مي‌شود.ولي اگر بازيكن مقابل امتياز بعد ادونتج را بگيرد، دوباره ديوس مي شود.

– بعد از ديوس-۲ امتياز متوالي لازم است تا بازيكن گيم را ببرد.

– اولين بازيكني كه ۶ گيم را ببرد، ست را برده است، به شرطي كه با اختلاف ۲گيم ببرد.

۲- بازي تايبرك

در طول تايبرك: شمارش امتيازها«۰-۱-۲-۳-..۷» مي باشد.

اولين بازيكني كه به امتياز ۷ برسد، برنده گيم و ست است به شرطي كه با اختلاف ۲ امتياز ببرد؛ و اگر در امتياز ۶ برابر شوند بازي ادامه پيدا مي كند تا اختلاف به ۲ برسد.

– در ابتدا بازيكن ۱ امتياز سرويس مي زند و در ادامه، بازيكن حريف ۲ امتياز سرويس مي زند. سپس بازيكن ها نوبتي و هر كدام ۲ امتياز متوالي سرويس مي زنند تا انتهاي تايبرك.

– بازيكني كه اولين سرويس را در تايبرك مي زند، در ست بعدي دريافت كننده سرويس است.

شمارش در ست

انواع مختلفي از ست وجود دارد كه دو نوع اصلي شامل:

A : ادونتج ست B : تايبرك ست

بايد در ابتداي بازي مشخص شود كه بازي به كدام برگزار مي شود.

A – ادونتج ست

اولين بازيكني كه در گيم ها به امتياز ۶ برسد برنده ست است، به شرطي كه با اختلاف ۲ گيم ببرد. در غير اين صورت بازي ادامه پيدا مي كند تا اختلاف گيم ها به ۲ برسد.

B- تايبرك ست

اولين بازيكني كه درگيم ها به امتياز ۶برسد برنده است، به شرطي كه با اختلاف ۲ گيم ببرد، در غير اين صورت بازي به صورت تايبرك ادامه پيدا مي كند.

شمارش در مسابقه

– مسابقه به صورت ۲ ست از ۳ ست مي باشد(كه در اين صورت بازيكن بايد ۲ ست را ببرد تا مچ را برنده شود).

– يا مسابقه به صورت ۲ ست از ۵ ست مي باشد(كه در اين صورت بازيكن بايد ۳ ست را ببرد تا مچ را برنده شود).

انتخاب زمين و سرويس

قبل ازگرم كردن براي شروع بازي بازيكنان تعدادي انتخاب دارند كه با انداختن سكه مشخص مي شود، برنده قرعه ۳ انتخاب دارد كه:‌

A – انتخاب زدن سرويس يا دريافت سرويس (ريترن) براي گيم اول

B – انتخاب زمين

C – واگذاري انتخاب به حريف

اگر درمرحله گرم كردن و قبل ازشروع بازي- به هردليلي- بازي متوقف شود، بازيكن برنده قرعه بعد از شروع مجدد همچنان حق انتخاب دارد و حتي مي تواند انتخاب قبلي خود را عوض كند.

سرور و رسيور

زننده سرويس را سرور و دريافت كننده سرويس را رسيور مي نامند. براي شروع بازي از سرويس استفاده مي شود كه سرويس اول از سمت راست سنتر مارك زده مي شود. در تايبرك نيز سرويس توپ بعد از گذشتن از روي تور بايد در زمين سرويس مقابل و به صورت ضربدري برخورد مي كند.

– هر بازيكن يك گيم كامل را سرويس مي زند و بعد از پايان پايان گيم، بازيكن مقابل گيم بعد را سرويس مي زند.

– در بازي دوبل پارتنر(هم تيمي) سرور در گيم اول، گيم سوم را سرويس مي زند و پارتنر سرور در گيم دوم، گيم چهارم را سرويس مي زند و بازي به همين ترتيب ادامه پيدا مي كند.

– براي ريترن در بازي دوبل: بازيكني كه اولين سرويس را از سمت راست زمين(ديوس كرت ) جواب داده تا آخر ست سرويس را از سمت راست جواب مي دهد و بازيكني كه امتياز دوم را از سمت چپ زمين(ادكرت ) جواب داده، تا آخر ست سرويس را از سمت چپ جواب مي دهد.

قوانين در مورد سرويس

قبل از حركت سرويس، سرور بايد بيرون از زمين يعني پشت خط بيس لاين و بين سنتر مارك و سايد لاين بايستد.

– رسيور مي تواند هم در داخل و هم در خارج زمين بايستد.

– در صورتي كه حركت سرويس كامل شود ولي بازيكن به توپ ضربه نزد، سرويس خطاست.

– بايد قبل از برخورد توپ به زمين سرويس زده شود.

– در صورتي كه توپ در سرويس قبل از برخورد به زمين به اجزاء ثابت زمين، سينگل استيك يا پايه تور برخورد كند، سرويس خطاست.

– در صورتي كه توپ در سرويس با سرور يا پارتنر سرور يا به هر چيزي كه همراه دارند برخورد كند، سرويس خطاست.

سرويس دوم

اگر سرويس اول خطا شود، بلافاصله و از همان نيمه زمين سرويس دوم زده مي شود، به جز زماني كه سرويس اول را از سمت اشتباه زده باشند.

نت

وقتي لت اعلام مي شود،‌امتياز از اول تكرار مي شود،(يعني سرويس اول زده مي شود؛ به جز در مواقعي كه سرويس دوم اعلام مي شود.

نت در سرويس

سرويس در اين موارد نت مي شود:

A – توپ به تور يا كمرند تور برخورد كند و بعد از عبور از روي تور وارد زمين درست شود(يعني وارد نيمه درست شود).

B- بعد از برخورد توپ به تور يا كمربند تور و بعد از عبور از روي تور به بازيكن رسيور، پارتنر رسيور و يا به هرچيزي كه پوشيده اند برخورد كند.

C – وقتي رسيور آماده نباشد و سرويس زده شود.

فوت فالت(خطاي پا)

از زماني كه حركت سرويس شروع مي شود تا قبل از برخورد توپ به راكت:

a- بازيكن نبايد در حال سرويس زدن بدود يا راه برود، بايد ثابت باشد.

b- بازيكن نبايد بيس لاين و زمين را با پاهايش لمس كند.

c- بازيكن نبايد خط فرضي از امتداد سنتر مارك را با پاهايش لمس كند.

d- بازيكن نبايد خط فرضي از امتداد خط خارجي سايد لاين را با پاهايش لمس كند.

e- در بازي سينگل، بازيكن نبايد خط فرضي از امتداد خارجي خط سينگل سايد لاين را با پاهايش لمس كند.

امتيازهايي كه بازيكن از دست مي دهد:

A- بازيكني كه هر دو سرويس را خطا بزند.

B- بازيكن نتواند توپ را قبل از دومين برخورد با زمين بزند.

C- ريترن بازيكن خارج از زمين باشد، يعني توپ اوت شود.

D- ريترن سرويس قبل از برخورد توپ با زمين باشد.

E- ريترن بازيكن قبل از برخورد به زمين به اجزاء ثابت برخورد كند.

F- وقتي توپ در جريان است، بازيكن يا هر چيزي كه همراه بازيكن است با تور يا هر يك از اجزاء تور برخورد كند.

G- ضربه بازيكن بعد از برخورد به تور از روي تور عبور نكند، و داخل زمين خودش بيفتد.

H- بازيكن قبل از اينكه توپ از روي تور عبور كند، به توپ ضربه بزند.

I- توپ به بازيكن يا هر چيزي كه همراه بازيكن است، به جز راكت بازيكن برخورد كند.

J- بازيكن به توپ ضربه بزند، در حالي كه راكت در دست او نيست (راكت را به سمت توپ پرتاب كند)

K- بازيكن بيشتر از يكبار به توپ ضربه بزند(در صورتي كه عمدي باشد).

L- در بازي دوبل اگر هر دو بازيكن همزمان به توپي كه در جريان بازي است، ضربه بزنند.

M- زماني كه توپ در جريان بازي است، اگر بازيكن از روي تور به زمين حريف بپرد امتياز را از دست مي دهد.

– زماني كه سرويس اول زده مي شود:

a- اگر راكت از دست سرور خارج شود و قبل از برخورد توپ به زمين، راكت با تور برخورد كند، بازيكن امتياز را از دست مي دهد.

b- اگر راكت از دست سرور خارج شود و بعد از برخورد توپ به خارج از زمين، راكت با تور برخورد كند، بازيكن فقط همان سرويس را از دست مي دهد.

c- در ضربه سرويس اگر توپ قبل از برخورد به زمين با رسيور برخورد كند، رسيور امتياز را از دست مي دهد- به جز زماني كه سرويس لت باشد.

ريترن درست

a- توپي كه به هر يك از اجزاء تور برخورد كند و بعد از عبور از روي تو وارد زمين درست شود؛ (ولي اگر بازي سينگل باشد و توپ زمين سينگل استيك و پايه تور برخورد كند خطاست.)

b- اگر توپ بعد از برخورد به زمين حريف بچرخد، مجددا از روي تور عبور كند و وارد زمين زننده توپ شود؛ در صورتي كه بازيكن حريف به توپ برسد و به آن ضربه بزند- صحيح است.

C- اگر توپ از قسمت بيروني پايه تور ريترن شود و از كنار پايه تور وارد زمين مقابل شود- حتي اگر توپ به پايه برخورد كرده باشد- ريترن درست است و بازي ادامه پيدا مي كند.

d- اگر توپ از منطقه بين سينگل استيك، پايه تور و زير كابل عبور كند- در صورتي كه با تور برخورد نكند- صحيح است.

e- اگر بعد از ضربه به توپ، راكت بازيكن در ادامه حركت از روي تور عبور كند- در صورتي كه به تور برخورد نكند- درست است.

f- اگر توپ به توپي كه از قبل داخل زمين حريف بوده برخورد كند، درست است.

g- اگر توپ به توپي كه از قبل داخل زمين بوده برخورد كند- اگر بازيكن بتواند همان توپي كه در جريان بازي بوده را بزند- بازي ادامه پيدا مي كند ولي اگر مشخص نباشد كدام توپ را زده، لت اعلام مي شود.

h- اگر بازيكن توپي را كه در حال خارج شدن از زمين است، روي هوا و قبل از برخورد با زمين ريترن كند، در صورتيكه ريترن را درست انجام دهد، بازي ادامه پيدا مي كند.

هيندرنس(مزاحمت)

دو نوع هيندرنس وجود دارد: ۱- عمدي ۲- غير عمدي

اگر بازيكن عمدا براي حريف خود ايجاد مزاحمت كند، امتياز را از دست مي دهد.

اگر بازيكن به صورت غير عمد براي حريف خود ايجاد مزاحمت كند، ضربه تكرار مي شود و در صورت تكرار مزاحمت امتياز كسر مي شود.

– اگر توپ به پرنده اي كه در حال پرواز از روي زمين است برخورد كند، هيندرنس است و ضربه تكرار مي شود.

– در جريان بازي، اگر كلاه يا هر چيزي كه همراه بازيكن است(به جز راكت و ضربه گير) به زمين همان بازيكن بيفتد، هيندرنس است.

– اگر توپي كه همراه بازيكن است(به غير از توپي كه در جريان بازي است)- به صورت غير عمد از دست يا جيب بازيكن بيفتد- هيندرنس است.

– اگر بازيكن ۲ بار به توپ ضربه بزند در صورتي كه غير عمدي باشد، هيندرنس نيست.

– در بازي دوبل پارتنر سرور و رسيور مي توانند هم در داخل و هم در خارج زمين بايستند و در صورت هيندرنس كردن، قانون هيندرنس اجرا مي شود.

درست كردن اشتباه ها

a- اگر بازيكن سرويس را از نيمه اشتباه بزند- از هر زماني كه متوجه شوند- در ادامه از نيمه درست سرويس مي‌زند و امتيازها جاي خود باقي مي مانند.

b- اگر بازيكني از زمين اشتباه بازي را شروع كند- از هر زماني كه متوجه شد- در زمين درست بازي را ادامه مي‌دهد و امتيازها جاي خود باقي مي مانند.

c- اگر بازيكن خارج از نوبت و به جاي حريف خود سرويس زد- از هر زماني كه متوجه شوند- اشتباه را درست كرده و امتيازها جاي خود باقي مي مانند ولي اگر يك گيم كامل را اشتباه به جاي حريف خود سرويس زد، ترتيب زدن سرويس تا آخر بازي عوض مي شود.

d- در بازي دوبل اگر بازيكن به جاي پارتنر خود سرويس بزند- از هر زماني كه متوجه اشتباه شوند- اشتباه را درست كرده و امتيازها جاي خود باقي مي مانند.

e- در بازي تايبرك اگر در امتياز زوج متوجه اشتباه شوند، بايد بازي متوقف شده و به صورت درست ادامه داده شود؛ ولي اگر در امتياز فرد متوجه اشتباه شوند، بازي به همان صورت و طبق قانون تايبرك ادامه داده مي شود.

f- در بازي دوبل اگر ترتيب ريترن اشتباه شود يعني بازيكن به جاي پارتنر خود ريترن كند، بازي را تا آخر گيم به همان صورت ادامه داده و از گيم بعد ترتيب درست را اجرا مي كنند و امتيازها جاي خود باقي مي مانند.

g- بعد از امتياز، هيچ امتيازي بر نمي گردد به جز زماني كه توپ در آن امتياز تركيده باشد(يعني پاره شده باشد).

ادامه دادن بازي

از زماني كه بازي شروع مي شود تا پايان، بازي ادامه پيدا مي كند؛ به جز در موارد زير كه باعث توقف بازي ‌شوند:

– حداكثر (۵ ) دقيقه براي وارم آپ (گرم كردن) در ابتداي بازي

a- حداكثر(۲۰) ثانيه – بين هر امتياز

b- حداكثر(۹۰ ) ثانيه- در پايان گيم هاي فرد(بجز گيم اول) كه بازيكنان زمين عوض مي كنند(يعني در چنج اور)

C- حداكثر(۲۰) ثانيه، در پايان هر ست.

– بعد از گيم اول و در طول تايبرك زماني براي استراحت وجود ندارد.

d- اگر دليل بازيكن براي بيرون رفتن از بازي عوض كردن لباس، كفش يا تجهيزاتي كه همراه بازيكن(مثل راكت) باشد، وقتي قابل قبولي براي برطرف كردن مشكل وجود دارد.

e- همچنين تعداد محدودي وقت براي توالت و عوض كردن لباس وجود دارد كه بايد از قبل اعلام شود.

f- مدت (۳) دقيقه براي وقت پزشكي: براي بهبودي وضعيت بازيكن وقت اضافه داده نمي شود ولي اگر بازيكن از يك موقعيت پزشكي قابل درمان رنج ببرد، مي توان از وقت پزشكي(مديكال تايم اوت) استفاده كرد.

– براي هر آسيب ديدگي: يك بار وقت پزشكي(هر زمان كه بازيكن نياز دارد) و دوبار وقت پزشكي در زمان عوض كردن زمين ها وجود دارد.

– براي گرفتگي عضله: يك بار وقت پزشكي و دوبار وقت پزشكي در زمان عوض كردن زمين ها وجود دارد.

– در مورد خونريزي: به تعداد دفعاتي كه خونريزي اتفاق بيفتد.(بلافاصله)

f- مدت (۳) دقيقه براي وقت پزشكي: براي بهبود وضعيت بازيكن وقت اضافه داده نمي شود ولي اگر بازيكن از يك موقعيت پزشكي قابل درمان رنج ببرد، مي توان از وقت پزشكي (مديكال تايم اوت ) استفاده كرد.

– براي هر آسيب ديدگي: يك بار وقت پزشكي(هر زمان كه بازيكن نياز دارد) و دوبار وقت پزشكي در زمان عوض كردن زمين ها وجود دارد.

– در مورد خونريزي، به تعداد دفعاتي كه خونريزي اتفاق بيفتد.(بلافاصله)

مربي گري

در بازي تيمي؛ مربي تيم مي تواند در زمين بنشيند و بازيكن خود را در طول استراحت ها راهنمايي كند.

– ولي در پايان گيم اول، در طول تايبرك و در طول بازي نمي نواند.

در بازي انفرادي: به هيچ عنوان نمي توان بازيكن را راهنمايي كرد.

همچنین ببینید

چرا بازی بر روی چمن متفاوت است؟

“چمن برای گاو است.” تعجب نکنید، این جمله‌ را بارها قهرمانان بزرگ تنیس در توجیه …