نظر استاد منصور بهرامی در مورد تصمیم اندی ماری

نظر استاد منصور بهرامی در مورد تصمیم اندی ماری مشاهده محصولات استاد منصور بهرامی مشاهده محصولات اندی ماری 

Continue reading

آموزش جایگیری درست تنیسورها در زمین تنیس

آموزش جایگیری درست تنیسورها در زمین تنیس در این ویدئو میبینیم : به کمک آنالیز قسمتی از مسابقه راجر فدرر و نواک جوکوویچ به...

Continue reading